SEZAM sovun

Якин кунларда эса «SEZAM» маркаси остида дукон ва дорихоналар расталарида косметик ёглар – доривор утлар ва усимликлар сикимлари, ковок ёги, наъматак ёги, облепиха ёги, олхури данаги, ковун ва тарвуз уругларининг ёглари ва купгина бошка турлари пайдо булади. Янги махсулотлари сотишга тугри маркетинг ёндашиш натижасида сотувлар бозори анчагина усди, чунки хозирда махсулот харидорлари каторига улугржи фармацевтик компаниялар, бир катор дорихоналар ва косметик махсулотлар дуконлари кушилди.

Якин кунларда эса «SEZAM» маркаси остида дукон ва дорихоналар расталарида косметик ёглар – доривор утлар ва усимликлар сикимлари, ковок ёги, наъматак ёги, облепиха ёги, олхури данаги, ковун ва тарвуз уругларининг ёглари ва купгина бошка турлари пайдо булади. Янги махсулотлари сотишга тугри маркетинг ёндашиш натижасида сотувлар бозори анчагина усди, чунки хозирда махсулот харидорлари каторига улугржи фармацевтик компаниялар, бир катор дорихоналар ва косметик махсулотлар дуконлари кушилди.

Хозирда биз узимиз ишлаб чикараётган табиий ёглар асосида табиий совунларни ишлаб чикаришни йулга куйдик. Совун ишлаб чикаришнинг бундай «совук» йули кадимги асрлардан олинган. Ва хар галдагидек бу ишда энг биринчи уринда махсулотнинг табиийлигини таъминлаш масаласи туради! Бу ноёб махсулотлар туплами ахолимиз табиий махсулот ва кимёвий синтетик моддалар билан тулдирилган махсулот уртасидаги фаркни сезишига йуналтирилган. Ярим йил ичида уттизга якин совун турлари тайёрланди. Биз ишлаб чикараётган табиий совунлардан айримлари куйидагилар.

Tibbiy seriyali     Parvarishlash seriyalari     Parfyumeriya seriyalari  Sovg’alar to’plamlari    Yodgorliklar